Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a správní právo.

Právní služby

Pokud potřebujete právní pomoc, je vždy lepší se obrátit na odborníka co nejdříve. Čím později začnete věc řešit, tím je většinou právní pomoc složitější.

Cílem naší práce je poskytnout ucelené a profesionální právní služby a praktické rady občanům a podnikatelům. Naši devizou je rychlost a kvalita nabízených služeb.

Veškerý právní servis jsme schopni zajistit na vysoké úrovni i v německém jazyce, popř. v anglickém jazyce (konzultace s klientem, vedení případu, úřední překlady listin atd.).

Nabízíme právní služby ve všech oborech práva (s výjimkou trestního) se zvláštní specializací na níže uvedené oblasti:

Občanské právo

 • sepis darovací smlouvy
 • sepis kupních smluv na nemovitostí (domů, pozemků, bytů, nebytových prostor atd.)
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • úschova finančních prostředků (např. kupní ceny) do advokátní úschovy
 • zajištění znaleckých posudků ohledně ceny nemovitostí
 • jednání s finančním úřadem ohledně daně z převodu nemovitostí
 • sepis kupních smluv na movité věci (např. automobily)
 • ochrana spotřebitele (reklamace, domovní prodej zboží, na prodejních zájezdech atd.)
 • sepis nájemních a podnájemních smluv (nájemní smlouva k bytu, nájem nebytových prostor, nájem jiných nemovitostí, nájemní smlouvy v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek)
 • spory mezi majiteli a nájemníky
 • výpovědi z nájmu bytu
 • vymáhání dluhů od neplatičů
 • soudní řízení o neplatnost výpovědi z nemovitosti
 • převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • prohlášení vlastníka budovy
 • sepis zástavních smluv
 • sepis smluv o zřízení věcného břemene
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • vymáhání náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody
 • sepis smluv o výstavbě
 • spory vyplývající ze sousedských vztahů
 • ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby (pomluva)
 • dědění a projednávání dědictví

Úschova finančních prostředků

V případě koupě či prodeje nemovitosti může kancelář kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do advokátní úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Advokátní úschova vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

Každému klientovi zřizujeme speciální účet pouze pro jeho úschovu (zřízení účtu zdarma).

Obchodní právo a právo společností

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • organizaci a řízení valných hromad
 • právní due diligence
 • změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti apod.
 • poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • likvidaci a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů (směnky, šeky)
 • ochrana před nekalou soutěží (právní pomoc při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody)

Insolvenční právo

 • podání insolvenčních návrhů
 • zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních sporech

Autorské právo

 • licence
 • franchising
 • ochranné známky

Zastupování před úřady

 • řízení před obchodním rejstříkem
 • řízení před katastrálním úřadem
 • řízení před živnostenským úřadem
 • jiná správní řízení
 • občanské soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • ústavní stížnosti

Správní právo

 • přestupky

Rodinné právo

 • sepis žalob o rozvod a zastupování v řízeních o rozvod manželství
 • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování v řízeních
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného)
 • řešení bytových vztahů po rozvodu
 • zastupování v řízeních o výživném na manžela, na rozvedeného manžela
 • určování otcovství
 • spory o otcovství

Správa virtuálního majetku

 • správa majetku uloženého ve kryptoměnách (bitcoin, ethereum, litecoin, altcoiny) pro případ smrti klienta a jeho vypořádání ve prospěch dědiců v dědickém řízení
 • správa domén pro případ smrti klienta
 • asistence dědicům

S ohledem na druh virtuálního majetku je naše advokátní kancelář v úzké spolupráci se spolupracující IT společností a notáři schopna za života klienta navrhnout postup k zabezpečení virtuálního majetku klienta pro případ smrti a po jeho smrti provádět úkony, které zabezpečí dědicům přístup k tomuto majetku neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví.

Pracovní právo

 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • přípravy pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády, dohod o hmotné odpovědnosti, výpovědi atd.)
 • skončení pracovního poměru a spory z toho plynoucí
 • náhrady škody způsobené zaměstnancem, popř. zaměstnavatelem zaměstnanci

Vymáhání pohledávek

 • vymáhání pohledávek v celém rozsahu
 • výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání
 • zastupování u soudů při vymáhání dluhů

Zajištění dalších služeb

 • V rámci našich služeb spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména překladateli, soudními znalci a notáři.

Odměna

 • Právní služby poskytujeme za rozumné a přiměřené ceny v mezích daných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“).

Prvotní krátké orientační konzultace, pokud neobsahují věcné řešení případu, většinou nejsou účtovány.

Ocenění právních služeb vychází obecně z hodnoty věci a časové náročnosti, vždy je individuální záležitostí zakládající se na předchozí dohodě s klientem, směřující k oboustranné spokojenosti.

Smluvní sazby naší advokátní kanceláře (např. sepis smluv, žalob a vedení soudního sporu) jsou zásadně domlouvány tak, aby ohodnocení právní služby odpovídalo hodnotě věci a její časové náročnosti a advokátnímu tarifu.

Hodinovými odměnami (rozpětí sazeb v návaznosti na hodnotu věci) se zpravidla řídí jednání, korespondence apod.

V případě trvalé spolupráce s firemní klientelou poskytujeme pravidelné či konkrétní slevy, zejména v případech sjednané paušální měsíční odměny pokrývající předem dohodnutou část právních služeb, anebo v případech vymáhání pohledávek pro klienta.

Výjimečně podle povahy konkrétní věci lze sjednat podílovou odměnu na výsledku věci za podmínek daných zákonnými a stavovskými předpisy, kdy odměna advokátní kanceláře se hradí až spolu s úspěšným vymožením pohledávky, bez nutnosti skládat předem zálohy na právní zastoupení.

Pro bližší informace mj. i o cenách za služby v konkrétních případech či při zájmu o stabilní spolupráci nás můžete nezávazně kontaktovat.

Naše advokátní kancelář není plátcem DPH.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.