Specializujeme se na obchodní, úřední a právnické texty.
Přitom využíváme nejen jazykové, ale i odborné know-how.

Překlady

Specializujeme se na právní, úřední a ekonomické překlady z / do německého jazyka. Tyto překlady jsou překládány přímo právníky, popř. jimi revidovány.

Kromě těchto oborů zajišťujeme i překlady obecného, neodborného charakteru i překlady technické (IT, elektrotechnika, návody, stavebnictví, strojírenství apod.). Nabízíme také služby lokalizace software i webových stránek.

Příklady často překládaných dokumentů:

 • smlouvy
 • úřední a soudní rozhodnutí
 • úřední listiny (rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, výpis z živnostenského a obchodního rejstříku, technické a řidičské průkazy atd.)
 • listiny potřebné pro vyřizování přídavků (Familienbeihilfe) v Rakousku
 • vysvědčení, diplomy a certifikáty
 • notářské zápisy, zápisy z valných hromad, společenské smlouvy a stanovy
 • úřední, obchodní i soukromá korespondence
 • reklamní texty
 • znalecké posudky
 • zákonné a jiné (např. standardizační) normy
 • návody k použití a technická dokumentace (včetně zpracování souborů ve formátu PDF)

Jelikož na zpracování překladatelských zakázek používáme moderní CAT nástroje zajišťující kompatibilitu s mnoha formáty vstupních a výstupních textů a překladatelských pamětí TM (např. formát Trados), samozřejmostí je přísné dodržování Vámi případně dodané terminologie a jako bonus navíc lze nabídnout i postupné vybudování elektronické překladatelské paměti či možnost rychlých překladů i pravidelně se měnících webových stránek apod. a při dlouhodobé spolupráci i výrazné slevy za opakující se texty.

Úřední překlady

(překlady se soudním ověřením)

Úřední překlad (soudní překlad)
Úředně ověřený překlad s kulatým razítkem tlumočníka. Překlad je svázán s originálem nebo úředně ověřenou kopií listiny a opatřen tlumočnickou doložkou. Tento typ překladů je vyžadován pro veškerý úřední styk.
Normostrana
Normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Ceny

Naše standardní cena za překlady včetně úředních činí 380 Kč za normostranu výsledného textu. Minimální účtované množství za jeden překlad je jedna strana, není-li dohodnuto jinak. Zúčtovací jednotkou bývá půl normostrany. V případě zájmu je možno sjednat i účtování podle zdrojových slov.

V případě náročného textu (např. lékařské zprávy), textu z ručně psané předlohy či dalších potřebných úprav (zejména grafického rázu) je vyžadována přirážka 100 %. Stejně tak za spěšný překlad a zakázky prováděné mimo pracovní dny účtujeme přirážku 100 %.

Ceny často překládaných úředních dokumentů vystavených v ČR (obvyklá velikost):

Rodný list - 380 Kč
Oddací list - 380 Kč
Úmrtní list - 380 Kč
Výpis z rejstříku trestů bez záznamu - 380 Kč
Výpis z obchodního rejstříku - 380 Kč až 760 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku - 380 Kč až 570 Kč
Výuční list - 380 Kč až 570 Kč
Vysvědčení - 380 Kč až 760 Kč
Lékařské zprávy - 760 Kč a více

Předání listin k překladu

Osobně v naší kanceláři na adrese Rooseveltova 39, 669 02 Znojmo v pracovní dobu (doporučujeme vždy předem zavolat na tel. 604 246 990) – viz kontakt. Při předání listin stanovíme zároveň předběžný cenový odhad překladu a termín dodání.

Kdykoliv vhozem do schránky v sídle Rooseveltova 39, Znojmo. Pokud nám necháte spolu s listinami své tel. číslo, obratem se Vám ozveme. Popř. zavolejte, nebo zašlete sms zprávu o vhozu listin do schránky na tel. 604 246 990.

Schránka je umístěna na zadní straně sloupu u vchodu do budovy.

Listiny k překladu lze zaslat elektronicky na náš e-mail nebo poštou (kurýrem) na adresu Rooseveltova 39, 669 02 Znojmo.

Neprodleně po obdržení se Vám ozveme, stanovíme předběžný odhad ceny překladu a termín dodání.

V případě nutnosti lze listiny předat či vyzvednout i mimo pracovní dobu, popř. v sobotu, dle domluvy se zákazníkem.

Zahraničí

Vyhotovené překlady možno zaslat klientovi poštou v rámci ČR i do zahraničí (zasíláno doporučenou zásilkou).

Poštovné

Zaslání překladů v rámci ČR - 100 Kč (doporučeně).
Zaslání překladů v rámci EU - 200 Kč (doporučeně).
Do jiných zemí dle ceníku pošty.

Ověřování dokumentů

pro úřední styk v ČR a v německy mluvících zemích

RAKOUSKO

Listiny pro úřední jednání u rakouských úřadů:

Pro rakouský úřední styk nepotřebujete apostilu, postačí svázat překlad s originálem nebo ověřenou kopií překládané listiny.
Předáte-li nebo doručíte nám originály listin, zajistíme vyhotovení ověřených kopií českým notářem a tyto pak svážeme s překladem. Originály listin Vám tak zůstanou.

Poplatek na ověření činí paušální náklad 100 Kč + 37 Kč za každou ověřenou stranu.

Listiny vydané rakouskými orgány pro jednání u českých úřadů:

Originály, popř. ověřené kopie rakouských úředních listin svazujeme s překladem. Tento úřední překlad předkládáte českým orgánům. Vyhotovení ověřených kopií listin z Vašich originálů listin v německém jazyce zajistíme.

Poplatek na ověření činí paušální náklad 100 Kč + 37 Kč za každou ověřenou stranu.

NĚMECKO A ŠVÝCARSKO

Listiny pro úřední jednání u německých a švýcarských úřadů:

V případě, že české úřední listiny budete předkládat k úřednímu jednání v Německu nebo Švýcarsku , musí být tyto listiny (vysvědčení, výpisy z rejstříků, rodné listy, oddací listy atd.) opatřeny ověřovací doložkou, tzv. apostilou a poté úředně přeloženy do německého jazyka (viz Haagská úmluva z roku 1961).

Poplatek za zajištění apostily činí 250 Kč, poštovné na příslušné ministerstvo a správní poplatek za kolky dle sazebníku ministerstva spravedlnosti (aktuálně 100 Kč za 1 apostilu).

Listiny vydané německými orgány pro jednání u českých úřadů:

Pokud máte úřední listiny vydané v Německu nebo Švýcarsku a tyto chcete předložit českým úřadům, apostilu na těchto dokumentech musíte nechat vyznačit u příslušných orgánů v Německu resp. Švýcarsku. Poté Vám tyto úředně přeložíme do českého jazyka.

OSTATNÍ NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ

Pro použití úředních listin v jiných zemích, kde je úředním jazykem němčina, tj. Lucembursku, Lichtenštejnsku, Belgii (na území Německojazyčného společenství v provincii Lutych ) a Itálií (Jižní Tyrolsko – autonomní provincie Bolzano) platí stejné podmínky jako v Německu či Švýcarsku, tj. na listinách je vyžadováno vyznačení doložky o apostile.

Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve kontaktovat příslušný orgán, kterému bude listina předkládána, zeptat se na to, co bude požadovat a podle toho dále postupovat.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.