Přestaňte počítač obsluhovat! Ovládněte a využijte jej efektivně k dosažení výsledků.

Školení

Společnost Surman s.r.o. poskytuje školení programů ze sady MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) zaměřené na různé skupiny účastníků:

 • Školení MS Office pro auditory
 • Školení MS Office pro daňové poradce
 • Školení MS Office pro ekonomy
 • Školení MS Office pro administrativní pracovníky
 • Školení MS Office pro právníky
 • Individuální školení MS Office vedoucích pracovníků
 • Školení Visual Basic for Applications (VBA)

Pokud jste si z naší nabídky školení nevybrali, nevadí. Stačí, když nám zavoláte či napíšete a sdělíte nám

 • jaký typ dat zpracováváte (vstupy a výstupy)
 • v jakých programech
 • počet a zkušenosti účastníků
 • požadovaný rozsah školení

Rádi Vám sestavíme školení nastavené na potřeby Vašeho podniku a Vašich zaměstnanců.

Obecné informace

ke školení MS Office

Během kurzů jsou probírány funkce a nástroje programů MS Office nikoliv obecně, ale na základě pečlivě připravených příkladů, které mají co nejbližší vztah k praxi. Školení je vždy přizpůsobeno na míru příslušnému klientovi. Přitom vycházíme nejen z klientem specifikovaných požadavků, ale i z vlastní analýzy poskytnutých datových podkladů a případně i z komunikace s budoucími účastníky kurzů.

Postup bývá takový, že klient zadá své požadavky a očekávání, popíše data, která často zpracovává, sdělí, jaké znalosti by jeho zaměstnanci měli nabýt resp. prohloubit. V ideálním případě jsou k dispozici již otázky od školených osob. Je velmi vhodné i poslat (případně anonymizovaná) příslušná vzorová data. S těmito daty je samozřejmě zacházeno důvěrně a jsou použita jen pro konkrétní kurz resp. příslušného klienta. Na základě těchto požadavků a podkladů je připravena osnova školení a zaslána klientovi ke schválení spolu s cenovou nabídkou.

Na kurzech jsou probírány i specifické problémy klienta – např. se rozebírá konkrétní výstup z účetního programu, který se převádí do použitelné formy a pak se z něj vyhotovují efektní, efektivní a profesionálně vypadající výstupy (např. analýzy, sestavy, seznamy, protokoly apod.). Výklad je v průběhu výuky citlivě přizpůsobován tempu, dotazům a preferencím účastníků. Z toho důvodu se před školením větší skupiny školených osob po dohodě s klientem provede rozdělení účastníků do znalostně a zkušenostně homogenních skupin (např. mírně pokročilí / více pokročilí). Po ukončení kurzu obdrží jeho absolventi soubory s řešením.

Dle dohody s klientem je těmto absolventům po určitou dobu poskytována i následná telefonická či mailová konzultace.
Nabízíme rovněž službu následného testování a vyhodnocení dosažených znalostí účastníků školení.

Kurzy jsou k dispozici pro českou, anglickou i německou jazykovou verzi sady MS Office, zejména verze 2003, 2007 a 2010. Pokud ve Vašem podniku přecházíte ze starší verze na novou, nabízíme i školení pro zvládnutí přechodu na novou verzi. Kromě těchto školení má společnost Surman s.r.o. ve svém portfoliu zakázkové programování Visual Basic for Applications (VBA) pro prostředí MS Office, poradenství ke službám moderní informační společnosti (zejména datové schránky a elektronické podpisy).

Školení MS Office pro auditory

Pro auditory, asistenty auditorů a zaměstnance auditových společností pravidelně pořádáme úzce zaměřené školení na programy ze sady MS Office, a to zejména MS Excel.

Cílová skupina: auditoři a asistenti auditorů.

Zpracovávaná data: rozsáhlé účetní deníky, saldokonta, registry majetků a jiné výstupy z účetních programů, ze SAPu a jiných systémů, strukturované seznamy, formuláře pro klienty či vlastní auditové tabulky zpracovávané z interních nebo klientských podkladů.

Absolventi zvládnou: Rychleji, bezpečněji, jistěji a hlavně s co nejmenší námahou zpracovat data, se kterými běžně přichází do styku ve své praxi. Vytvořit zabezpečenou kalkulaci pro vyplnění klientem. Vyhledávat a porovnávat velké množství údajů, dohledávat chybné a duplicitní hodnoty. Rychle, bezpečně a správně vypracovat profesionálně vypadající analýzy, reporty a jiné výstupy pro interní potřeby i pro své klienty. Vyhledat detailní údaje i ve velkém množství dat. Vyvarovat se nejčastějších chyb při práci s klientskými daty.

Školení MS Office pro daňové poradce

Pro daňové poradce i konzultanty z daňově poradenských společností pravidelně pořádáme úzce zaměřené školení na programy ze sady MS Office, a to zejména MS Excel.

Cílová skupina: daňoví poradci, konzultanti.

Zpracovávaná data: rozsáhlé účetní deníky, saldokonta, registry majetků a jiné výstupy z účetních programů, ze SAPu a jiných systémů, strukturované seznamy, formuláře pro klienty či vlastní kalkulace zpracovávané z interních nebo klientských podkladů.
Absolventi zvládnou: Rychleji, bezpečněji, jistěji a hlavně s co nejmenší námahou zpracovat data, se kterými běžně přichází do styku ve své praxi. Porovnávat a vyhledávat údaje. Rychle a správně pracovat s časovými a datumovými hodnotami, vypočítávat lhůty, zpracovávat profesionálně vypadající analýzy i rychlé ad hoc výstupy pro interní potřeby i pro své klienty.

Školení MS Office pro ekonomy

Pro pracovníky ostatních ekonomických profesí poskytujeme úzce zaměřené školení na programy ze sady MS Office, a to zejména MS Excel.

Cílová skupina: účetní, controlleři, interní auditoři či interní daňoví specialisté a pracovníci podobných ekonomických profesí v soukromé i státní sféře.

Zpracovávaná data: účetní deníky, interní reporty, výstupy z účetního software, strukturované seznamy, formuláře, kalkulace specifické pro příslušný podnik.

Absolventi zvládnou: Rychleji, bezpečněji, jistěji a hlavně s co nejmenší námahou zpracovat data, se kterými běžně přichází do styku ve své praxi. Vytvořit zabezpečenou kalkulaci pro vyplnění jinou osobou. Rychle a správně vypracovat profesionálně vypadající analýzy, reporty a jiné výstupy pro potřeby příslušného podniku.

Školení MS Office pro administrativní pracovníky

Pro pracovníky administrativních profesí poskytujeme obecnější školení na programy ze sady MS Office, a to zejména MS Word a MS Powerpoint, MS Outlook, částečně MS Excel

Cílová skupina: sekretářky, asistentky.

Zpracovávaná data: obchodní korespondence, zprávy, prezentace, seznamy, kalendář, úkoly.

Absolventi zvládnou: Pečlivě, úhledně a s co nejmenší námahou zpracovat výše uvedená data. Správně, úhledně a rychle tvořit a formátovat dokumenty a prezentace. Pracovat se styly a složitějším číslováním. Vytvářet seznamy a převádět je do jiných programů v rámci MS Office (např. z MS Excel do MS Word). Efektivně zpracovávat hromadnou korespondenci. Rychle porovnávat různé verze dokumentů. Vytvořit zabezpečený formulář k vyplnění druhou osobou. Organizovat si čas, zjišťovat dostupnost zaměstnanců a pomáhat jim organizovat schůzky díky perfektnímu zvládnutí kalendáře, kategorizaci mailů i úkolů v programu MS Outlook.

Individuální školení MS Office pro vedoucí pracovníky

Pro pracovníky na vyšších postech, kteří revidují data připravená podřízenými, nabízíme školení MS Office zaměřené právě na jejich potřeby. V případě, kdy z různých důvodů není vhodné, aby se zúčastnili školení s podřízenými, nabízíme i kurzy v malých skupinkách či individuální školení.

Cílová skupina: ředitelé, manažeři, jednatelé, advokáti.

Zpracovávaná data: dokumenty, kalkulace a prezentace připravené k revizi, analýzy, kalendář, úkoly.

Absolventi zvládnou: Snadno a rychle revidovat dokumenty a obchodní korespondenci (MS Word) a prezentace (MS PowerPoint), které pro ně připravili podřízení, včetně zobrazení příslušných korekcí. Poradit si v akutní situaci, kdy musí sami rychle vytisknout nebo poslat klientovi soubor či jeho část. Vypracovat jednoduchou kalkulaci či analýzu nákladů v MS Excelu. Zabezpečit si důvěrná data. Organizovat čas svůj i čas kolegů díky perfektnímu zvládnutí kalendáře, kategorizaci mailů i úkolů v programu MS Outlook.

Školení Visual Basic for Applications (VBA)

Pro specialisty, kteří se soustředí na sběr dat z různých klientských systémů, na tvorbu velmi složitých kalkulací a aplikací na automatické zpracování dat.

Cílová skupina: Velmi zkušení uživatelé MS-Excelu z řad poradenských profesí. Účastníci nemusí mít obecné znalosti programování, ale výborně se vyznají v MS-Excelu.

Zpracovávaná data: (individuálně dle potřeb zákazníka)

Absolventi zvládnou: Řešit situace, kde znalosti samotného MS-Excelu již nepostačují, zejména při automatizaci často opakovaných úloh.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.