ADVOKÁTNÍ SLUŽBY

Pokud potřebujete právní pomoc, je vždy lepší se obrátit na odborníka co nejdříve. Čím později začnete věc řešit, tím je většinou právní pomoc složitější.

Poskytujeme ucelené a profesionální právní služby a praktické rady občanům a podnikatelům. Naši devizou je rychlost a kvalita nabízených služeb.

V rámci našich služeb spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména překladateli, soudními znalci a notáři.

SLUŽBY NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Veškerý právní servis jsme schopni zajistit na vysoké úrovni i v německém a anglickém jazyce (konzultace s klientem, vedení případu, úřední překlady listin atd.). Nabízíme právní služby ve všech oborech práva (s výjimkou trestního) se zvláštní specializací na níže uvedené oblasti:

OBČANSKÉ PRÁVO SE ZAMĚŘENÍM NA NEMOVITOSTI

 • sepis darovací smlouvy

 • sepis kupních smluv na nemovitosti (domy, pozemky, byty, nebytové prostory atd.)

 • návrh na vklad do katastru nemovitostí

 • úschova finančních prostředků (např. kupní ceny) do advokátní úschovy

 • zajištění znaleckých posudků ohledně ceny nemovitostí

 • jednání s finančním úřadem ohledně daně z převodu nemovitostí

 • sepis kupních smluv na movité věci (např. automobily)

 • spory mezi majiteli a nájemníky

 • výpovědi z nájmu bytu
 • vymáhání dluhů od neplatičů

 • soudní řízení o neplatnost výpovědi z nemovitosti

 • převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

 • prohlášení vlastníka budovy

 • sepis nájemních a podnájemních smluv (nájemní smlouva k bytu, nájem nebytových prostor, nájem jiných nemovitostí, nájemní smlouvy v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek)

 • sepis zástavních smluv

 • sepis smluv o zřízení věcného břemene

 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady

 • vymáhání náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody

 • sepis smluv o výstavbě

 • spory vyplývající ze sousedských vztahů

 • ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby (pomluva)

 • dědění a projednávání dědictví

 • ochrana spotřebitele (reklamace, domovní prodej zboží, na prodejních zájezdech atd.)

plans

ÚSCHOVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

V případě koupě či prodeje nemovitosti může kancelář kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do advokátní úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Advokátní úschova vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

Každému klientovi zřizujeme speciální účet pouze pro jeho úschovu (zřízení účtu zdarma), a to dle přání v Kč, €, $ nebo £, popř. v jiné měně dle jeho potřeby.

Vault

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO SPOLEČNOSTÍ

 • zakládání obchodních společností a družstev

 • organizaci a řízení valných hromad

 • právní due diligence

 • změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti apod.

 • poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků

 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty

 • sepisy právních rozborů a stanovisek

 • likvidaci a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem

 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace

 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku

 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku

 • problematika cenných papírů (směnky, šeky)

 • ochrana před nekalou soutěží (právní pomoc při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody)

Business Meeting

ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY

 • řízení před obchodním rejstříkem

 • řízení před katastrálním úřadem

 • řízení před živnostenským úřadem

 • jiná správní řízení

 • občanské soudní řízení

 • rozhodčí řízení

 • ústavní stížnosti

Office Work

RODINNÉ PRÁVO

 • sepis žalob o rozvod a zastupování v řízeních o rozvod manželství

 • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování v řízeních

 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného)

 • řešení bytových vztahů po rozvodu

 • zastupování v řízeních o výživném na manžela, na rozvedeného manžela

 • určování otcovství

 • spory o otcovství

Gavel

SPRÁVA VIRTUÁLNÍHO MAJETKU

 • správa majetku uloženého ve kryptoměnách (bitcoin, ethereum, litecoin, altcoiny) pro případ smrti klienta a jeho vypořádání ve prospěch dědiců v dědickém řízení

 • správa domén pro případ smrti klienta

 • asistence dědicům

 • s ohledem na druh virtuálního majetku je naše advokátní kancelář v úzké spolupráci se spolupracující IT společností a notáři schopna za života klienta navrhnout postup k zabezpečení virtuálního majetku klienta pro případ smrti a po jeho smrti provádět úkony, které zabezpečí dědicům přístup k tomuto majetku neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví

Image by André François McKenzie

PRACOVNÍ PRÁVO

 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

 • přípravy pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády, dohod o hmotné odpovědnosti, výpovědi atd.)

 • skončení pracovního poměru a spory z toho plynoucí

 • náhrady škody způsobené zaměstnancem, popř. zaměstnavatelem zaměstnanci

Worker Lifting Cardboard Box

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • vymáhání pohledávek v celém rozsahu

 • výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání

 • zastupování u soudů při vymáhání dluhů

Euros

ODMĚNA

 

Právní služby poskytujeme za rozumné a přiměřené ceny v mezích daných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“).

Prvotní krátké orientační konzultace, pokud neobsahují věcné řešení případu, většinou nejsou účtovány.

Ocenění právních služeb vychází obecně z hodnoty věci a časové náročnosti, vždy je individuální záležitostí zakládající se na předchozí dohodě s klientem, směřující k oboustranné spokojenosti.

Smluvní sazby naší advokátní kanceláře (např. sepis smluv, žalob a vedení soudního sporu) jsou zásadně domlouvány tak, aby ohodnocení právní služby odpovídalo hodnotě věci a její časové náročnosti a advokátnímu tarifu.

Hodinovými odměnami (rozpětí sazeb v návaznosti na hodnotu věci) se zpravidla řídí jednání, korespondence apod.

V případě trvalé spolupráce s firemní klientelou poskytujeme pravidelné či konkrétní slevy, zejména v případech sjednané paušální měsíční odměny pokrývající předem dohodnutou část právních služeb, anebo v případech vymáhání pohledávek pro klienta.

Výjimečně podle povahy konkrétní věci lze sjednat podílovou odměnu na výsledku věci za podmínek daných zákonnými a stavovskými předpisy, kdy odměna advokátní kanceláře se hradí až spolu s úspěšným vymožením pohledávky, bez nutnosti skládat předem zálohy na právní zastoupení.

Pro bližší informace mj. i o cenách za služby v konkrétních případech či při zájmu o stabilní spolupráci nás můžete nezávazně kontaktovat.

Naše advokátní kancelář není plátcem DPH.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme Vám za zprávu!

Image by Kate Macate